Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Az Üzemeltető elérhetőségei, cégadatai:

CÉGNÉV: Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft

SZÉKHELY: 1188 Budapest, Stefánia u. 1. fsz. 2.

ÁTVEVŐPONTUNK CÍME: 1188 Budapest, Stefánia u. 1. fsz. 2.

TEL.: +36 70 459 8957

E-MAIL: info@topoffice.hu

ADÓSZÁM: 25340750-2-43

BANKSZÁMLASZÁM: OTP Bank 11710002-24139980-00000000

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-209456

KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU25340750

IBAN ELEKTRONIKUS FORMÁTUM: HU75 1171 0002 2413 9980-0000 0000

Általános feltételek:

1.1. Az ÁSZF hatálya.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.topoffice.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely a jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

1.2. Vásárlás.

A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges (e-mailen keresztül leadott megrendelés is elektronikus úton leadott megrendelésnek számít), a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Telefonon az Üzemeltető boltjában történő személyes vásárláshoz előjegyzés adató csak le.

1.3. Regisztráció.

A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, amelyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.4. Megrendelés elfogadása.

Az Üzemeltető az Ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó email útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható mindkét fél részéről. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az Üzemeltető azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

1.5. Vásárló által hibásan megadott adatok javítása:

Amennyiben a rendelés során a vásárló hibásan adta meg adatait és ezt a rendelés visszaigazolásakor kapott e-mailben észleli, a hibás adatok javítását az info@topoffice.hu e-mail címre küldött levélben, vagy Ügyfélszolgálatunk telefonos elérhetőségein javíthatja.

1.6. Ügyfélszolgálat.

Az Üzemeltető nyitvatartási, munkaidőben érhető el telefonon, e-mailben, illetve személyesen, az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1188 Budapest, Stefánia u. 1. fsz. 2.

E-mail: info@topoffice.hu

Telefon: +36-70-610-60-19

Nyitvatartás: Hétfő - Péntek 10:00-18:00

Az Üzemeltető nem vállal garanciát arra, hogy a telefonon illetve e-mailben történő megkeresésekre azonnal reagálni tud, ezért kéri ügyfelei türelmét.

1.7. Panaszkezelés helye és elérhetősége

Cím: 1188 Budapest, Stefánia u. 1. fsz. 2.

E-mail: info@topoffice.hu

Telefon: +36-70-610-60-19

Nyitvatartás: Hétfő - Péntek 10:00-18:00

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi email-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

1.8. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Bírósági eljárás.

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság elotti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

Regisztráció:

2.1. Regisztráció.

A Webáruházon keresztül történő vásárlás nem kötött a regisztrációhoz.

2.1.1. Ügyfél lehet minden korlátlanul cselekvőképes természetes és jogi személy, aki regisztrál

 a www.topoffice.hu honlapon, illetve aki regisztráció nélkül ad le megrendelést és ezzel elfogadja a mindenkor hatályos ÁSZF-et. Regisztrálni a regisztráció menüpont segítségével lehet. Az Üzemeltető ellenőrzi a Felhasználó regisztrációját, és hiányos vagy hiteltelen adatok esetén visszautasítja azt.

2.1.2. A Webáruházon keresztül történő vásárlásra az Ügyfél kizárólag akkor jogosult, azaz, felhasználói fiókot akkor hozhat létre, amennyiben

 • elmúlt 18 éves és cselekvőképessége nem korlátozott;
 • jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére;
 • saját nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

2.1.3. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Ügyfél valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Ügyfél Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza.

2.1.4. Az Ügyfél köteles valós adatokat megadni a regisztráció során. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles fiókjában azt rögzíteni. Egy Ügyfél kizárólag csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet. Ha az Üzemeltető azt észleli, hogy egy Ügyfél több fiókot is fenntart, jogosult azokat felfüggeszteni. Ha az Üzemeltető tudomására jut, hogy egy Ügyfél nem valós adatokkal regisztrál, vagy feltételezhető, hogy két vagy több fiókot ugyanazon személy regisztrált vagy használ, az adott fiók használatát felfüggeszti. Az Ügyfél köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, cím, telefonszám, e-mailt cím) szerepeltetnie adatai között. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, az Ügyfél ezen adatok alapján nem elérhető, akkor az Üzemeltető jogosult az Ügyfél hozzáférését korlátozni.

2.1.5. Az Üzemetetőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.1.6. Az Üzemetetőt a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A vásárlás menete:

3.1. Termékismertető.

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit,  az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk gyártójának információs oldaláról lehet megismerni. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az esetleges tévesen feltüntetett információkért. Az Üzemeltető szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

3.2. Vételár.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, kivéve, ha Weboldal az adott terméknél külön jelöli az Ingyenes szállítást. Áruházunkban megjelenő bruttó árak 27% ÁFA-t már tartalmazzák.

3.3. Vételár változtatásának joga.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával, átutalással történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

3.4. Hibás ár.

Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.5. Megrendelés kitöltése.

A megrendelést az Üzemeltető a Webáruházon keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap az Üzemeltetőtől.) Az Üzemeltetőt az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

3.6. Megrendelés visszaigazolása.

A megrendelés kézhezvételének megerősítése, amely a rendelés feladása után automatikusan a Felhasználó részére kiküldésre kerül, igazolja, hogy a vásárló megrendelését az Üzemeltető megkapta, ez azonban nem jelenti az Ügyfél ajánlatának automatikus elfogadását. A megrendelés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amennyiben az Üzemeltető a megrendelést teljesíti.

3.7. Továbbértékesítés tilalma.

Az Üzemeltetőtől vásárolt termékek továbbértékesítése az Üzemeltető írásbeli engedélyének hiányában tilos. A továbbértékesítés tilalma nem vonatozik a termék használtcikként történő továbbértékesítésére. Továbbértékesítési engedélyt az Üzemeltetőtől viszonteladói keretszerződés formájában lehet igényelni.

3.8. Rendelhető termék.

Amennyiben a megrendelt árucikk nem áll rendelkezésre a megrendelés időpontjában, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a megrendelés visszaigazolását követő 30 napon belül, de lehető leghamarabb, az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben nem történik szerződéskötés, amiről a Felhasználó írásbeli értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetés az Ügyfél számára haladéktalanul visszafizetésre kerül.

3.9. Termék átvétele.

A Felhasználó a megrendelt terméket az Üzemeltető ügyfélszolgálatán, vagy a Felhasználó által megjelölt helyszínen jogosult átvenni.

Fizetési lehetőségek:

- Készpénzes vásárlás (Személyes áruátvételnél a boltban, GLS futárszolgálatnál kiszállításakor utánvét formájában, illetve GLS csomagponton)

- Előre átutalás (Megrendelés visszaigazolást küld rendszerünk, amely alapján az előre átutalás elvégehető. Az áru átvételésre illetve futárszolgálatnak történő átadásra csak az összeg számlánkra érkezése után van lehetőség. A nem magyarországi bankszámláról történő utalás kezelési többlet költségét minden esetben az Ügyfél viseli!)

- Átutalás (Külön megállapodás alapján cégeknek és intézményeknek lehetősége van utólagos fizetésre)

- Bankkártyás fizetés (Webáruházban, személyes áruátvételnél a boltban, illetve GLS futárnál vagy GLS csomagpontokon)

3.9.1. Termék átvétele az ügyfélszolgálaton. Amennyiben a kiválasztott termék átvételére az Üzemeltető ügyfélszolgálatán kerül sor, az Ügyfél értesítést kap arról, mikor tudja a helyszínen átvenni a rendelését. A vásárló köteles a terméket az értesítés kézhezvételétől számított 7 napon belül átvenni, az átvétel akadályoztatása esetén az Üzemeltetővel egyeztetni. Amennyiben a vásárló nem veszi át rendelését az átvételi értesítő kézhezvételétől számított 7 napon belül, az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől elálljon.

3.9.2. Házhoz szállítás. Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe. Az Üzemeltetőt az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Cégünk csomagjait országszerte a GLS futárszolgálattal szállítja.

Házhozszállítási díjunk AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉRE előre fizetés esetén 990,- Ft, utánvétes fizetés esetén 1290,- Ft

(50.000 Ft feletti vásárlás esetén, ha Ön az előre fizetést választja, akkor a szállítás DÍJMENTES).

Fent tartjuk a jogot, hogy túlméretes áru szállítása esetén egyéni díjszabást alkalmazzunk.

3.9.3 Termék átvétele GLS csomagponton. Amennyiben a kiválasztott termék átvételére az Üzemeltetővel szerződéses jogviszonyban álló GLS csomagponton kerül sor, az Ügyfél értesítést kap arról, mikor tudja az Ügyfél által kiválasztott helyszínen átvenni a rendelését. A GLS csomagpontra való kiszállítás előre fizetés esetén 990.- Ft, utánvétes fizetés esetén 1290,- Ft. Bruttó 50.000Ft feletti megrendelés esetén a GLS csomagpontra történő kiszállítás ingyenes, amennyiben előre fizetéssel adja le megrendelését. A rendelés kiszállítási helyre történő megérkezéséről az Ügyfél a GLS csomagponton ügyfélszolgálatától emailben, illetve sms-ben kap értesítést, melynek megérkezése után a küldemény átvételére 5 nap áll rendelkezésére.

Amennyiben az Ügyfél a rendelt termékek GLS csomagponton történő átvételekor a kiszállított csomaggal kapcsolatosan bármilyen sérülést észlel, köteles ennek tényéről haladéktalanul az Üzemeltetőt értesíteni. Amennyiben az Ügyfél ezen kötelezettségét elmulasztja, az Üzemeltető a szállítási sérülésekkel kapcsolatos felelősségét kizárja. 

3.10. Tulajdonjog fenntartása. A kiszállított árucikk az Üzemeltető tulajdonában marad, amíg a fizetés teljes egészében meg nem történik.

Fogyasztói elállási jog:

4.1. Elállási jog.

Ha az Ügyfél fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében.

4.2. Költségek viselése.

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Ügyfél eláll a vásárlási szerződéstől, viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Ügyfelet ezen felül egyéb költség nem terheli. Az Üzemeltető azonban jogosult követelni a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

A fentiek alapján terméktől való elállás esetén a kereskedőnek jogában áll felszámítani termék újra csomagolásával illetve újra forgalomba hozatalával kapcsolatos költségek egy részét.

4.3. Elállási jog gyakorlásának módja.

Az Ügyfél a szerződésétől írásban, vagy személyesen az Üzemeltető ügyfélszolgálatán jogosult elállni a szerződés megkötését követő 14 napon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kellene adnia erre vonatkozóan. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

4.4. Elállási határidő.

Az Ügyfél az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg jelen írásbeli tájékoztatást, abban az esetben ennek kézhezvételétől számított tizennégy nap elteltéig gyakorolhatja. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg jelen írásbeli tájékoztatást, abban az esetben, ennek kézhezvételétől számított tizennégy nap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

4.5. Visszaszolgáltatási kötelezettség.

Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben az Ügyfél nem tudja visszatéríteni a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy csupán a nem rendeltetésszerű használatból eredően elhasznált, esetleg nem működő állapotban, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni az Üzemeltető számára. Az Ügyfelet terhelik a visszaszolgáltatás költségei, ha a kiszállított áru megfelel a megrendeltnek. Csomagszállításra nem alkalmas árucikket átvételre kerül az Ügyféltől, ez esetben is őt terheli a szállítás költsége, amennyiben a kiszállított áru megfelelt a megrendeltnek. Ha a kiszállított áruról a vizsgálatot követően bebizonyosodik, hogy nem felelt meg az előírásoknak, akkor a visszaszolgáltatás költsége az Üzemetető által megtérítésre kerül. A kifizetett összeg 14 napon belül kerül visszautalásra a vásárlónak. Ez a határidő az elállási szándék kézhez vételekor kezdődik.

4.6. Elállási jog gyakorlásának tilalma.

A felek eltérő megállapodása hiányában az Ügyfél nem gyakorolhatja az elállási jogot:

 1. a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt az Üzemeltető a teljesítést az Ügyfél beleegyezésével megkezdte;
 2. b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
 3. c) olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
 4. d) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

4.7. Személyes elállási jog.

A fentiekben meghatározott jogokon túl az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy személyesen nyilvánítsa ki egy rendeléstől való elállását az Üzemeltető ügyfélszolgálatán az elállásra vonatkozó határidőn belül.

4.8. Megrendelés személyes átvétel és fizetés megjelöléssel.

Nem minősül a fenti Kormányrendelet szerinti távollévők között kötött szerződésnek az az ügylet, amely során az ügyfél a Webáruházban kosárba teszi a kívánt terméket, az internetes vásárlás során azonban az Üzemeltető boltjában történő személyes átvételt és fizetést választja, tekintettel arra, hogy a szerződés megkötése személyesen történik és az Ügyfélnek személyes átvételkor lehetősége van a termékkel kapcsolatos kérdéseit feltenni és minden a termékhez tartozó paraméterről megbizonyosodni.

Amennyiben az Ügyfél a termék rendelése során az Üzemeltető boltjában történő személyes átvételt választja, az Üzemeltető egy automatikus válasz üzenetet küld a megrendelés elküldését követően. Ez az e-mail üzenet kizárólag azt a célt szolgálja, hogy Ügyfelet arról tájékoztassa, hogy az általa megrendelni kívánt terméket az Üzemeltető ügyfél részére előjegyzésbe vette.

Amennyiben ügyfél vagy meghatalmazottja a termék beérkezését követően ellátogat az Üzemeltető üzletébe, személyesen megvásárolhatja a részére előjegyzésbe vettként visszaigazolt terméket, ekkor közte és az Üzemeltető között a megrendelt termék tárgyában szerződés jön létre. A megrendelt termék vételárát kizárólag a személyes átvétel során az ügyfél megrendelésének Üzemeltető által történő elfogadását követően tudja kiegyenlíteni. Amennyiben az ügyfél vagy meghatalmazottja a 14 napon belül nem látogat el az Üzemeltető üzletébe, és / vagy a terméket nem vásárolja meg, a fenti 14 nap leteltét követően előjegyzése a megrendelt termékre törlésre kerül, és közte és az Üzemeltető között nem jön létre szerződés. Amennyiben újra előjegyzésbe kívánja vetetni a fenti terméket, újabb megrendelést kell küldenie az Üzemeltető részére www.topoffice.hu internetes oldalon keresztül.

Felelősség:

5.1. Általános rendelkezések.

Az Ügyfél által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek az Üzemeltető részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Kötelességszegés esetén az Üzemeltető csak a szerződéseknél tipikus, előre látható károkért vállal felelősséget. Az Üzemeltető részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésnek minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.

5.2. Hibás adatok.

Az Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma az Ügyfél által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.

5.3. Használati útmutató.

Amennyiben az Ügyfél nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt köteles azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – az Üzemeltető ügyfélszolgálatánál jelezni. Amennyiben az Ügyfél az árut a fenti figyelmeztetés ellenére a kötelező használati utasítás hiányának bejelentése után, de a kötelező használati utasítás Üzemeltető által pótlása előtt használatba veszi, az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a használatból eredő kárért, hibáért az Üzemeltetőt semminemű felelősség nem terheli.

5.4.. Honlappal kapcsolatos felelősség.

Az Ügyfél az Üzemeltető honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével.

5.5. Hiperhivatkozások.

A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban az Üzemeltető nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.

5.6. Reklámok.

Az Üzemeltető a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a www.topoffice.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.

Jótállás:

6.1. Általános szabályok.

A Magyarország területén fogyasztói szerződés [Ptk. 8:1. § ] keretében értékesített, az alábbiakban felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX.21.) (a továbbiakban: Kormány Rendelet) szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

6.2. Kötelezett.

A jótállási kötelezettség az Üzemeltetőt terheli az általa forgalmazott termékek vonatkozásában. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. Az Ügyfél a Ptk. szerint a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy.

6.3. Időtartam.

A jótállás időtartama főszabályként egy év.

6.4. Határidő kezdete.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Ügyfél részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

6.5. Jótállási jegy.

Az Üzemeltető köteles az Ügyfélnek a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül - jótállási jegyet átadni. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Azon termékek esetében, amelyek nem rendelkeznek külön jótállási jeggyel, a vásárláskor kapott számla tekinthető a jótállási jegynek.

6.6. Szerviz.

Az Ügyfél a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

6.7. Kötelező tartalom.

A jótállás keretébe tartozó javítás esetén az Üzemeltető, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:

 1. a) a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,
 2. b) a hiba okát és a javítás módját,
 3. c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
 4. d) a jótállás - a kijavítás időtartamával meghosszabbított - új határidejét.

6.8. Csereigény.

Amennyiben az Ügyfél a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Üzemeltető nem hivatkozhat a Ptk. 6:159 §-a (2) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Mivel az Üzemeltető a termékeket nem minden esetben raktárkészletről értékesíti, ezért a meghibásodott termék cseréjét az Üzemeltető boltjában történő leadását követően a lehető legrövidebb idő alatt igyekszik elvégezni.

6.9. Ha az Ügyfél nem minősül fogyasztónak.

Azaz a vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 6 hónapon belül elévül. Amennyiben a jogosult igényét menthető okból nem tudta érvényesíteni, abban az esetben a szavatossági jogokat a teljesítéstől számított 1 éven belül tudja érvényesíteni.

6.10. Jótállási igény érvényesítésének helye.

Főszabályként az Üzemeltető boltja. A saját márkaszervizzel rendelkező termékek esetén a garanciajegyen feltüntetett márkaszerviz.

 • Jótállási igény érvényesítésének határideje. Az Üzemeltető boltjában jótállási igény érvényesítése érdekében leadott termékek esetében az Üzemeltetőnek törekednie kell a termék javításának, vagy cseréjének elvégzésére a leadást követő 15 napon belül.
 • Vonatkozó jogszabályok:

- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

- 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének szabályairól

- 45/2014 (II.26.) Kormány rendelet a távollévők között kötött szerződésekről

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

- 151/2003. (IX.22.) Kormány rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállásról

- 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről

 A www.topoffice.hu Üzemeltetője a www.topoffice.hu felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében az 2011. évi CXII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

 Az Ügyfelek hozzájárulnak ahhoz, hogy az Üzemeltető kezelje az Ügyfél személyes és különleges adatait. Az Üzemeltető kijelenti, hogy az Ügyfelei által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Az Üzemeltető ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az Ügyféllel szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

 Felhasználói számára az Üzemeltető lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.

 Az Ügyfél adatokba kizárólag az Üzemeltető erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. Az Ügyfelekről tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) az Üzemeltető jogosulatlan személyek számára nem szolgáltatja ki. Kivételt képez ez alól, hogy az Üzemeltető az Ügyfél személyes adatait a www.topoffice.hu oldalon a szolgáltatások teljesítéséhez, a közreműködő kereskedelmi partnerei számára átadja.

 Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Ügyféllel szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

 Az Üzemeltető gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén az Ügyfélről megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

 Az Üzemeltető vállalja, hogy a regisztráció során az Ügyfél által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve a www.topoffice.hu szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket, melyek fogadásába az Ügyfél regisztrációjukkal beleegyeznek.

 Az Üzemeltető minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

 Az Üzemeltető megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

Egyéb rendelkezések:

7.1. Az Ügyfél tudomásul veszi a rendszer használatával, hogy az Üzemeltető jelen Általános Szerződési Feltételeket jogosult egyoldalúan módosítani.

7.2. Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.

7.3. A vásárló az Üzemeltető honlapján való regisztrációval, illetve a telefonon leadott rendeléssel elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

7.4. A jelen Általános Szerződési feltételek a magyar törvények hatálya alá esnek. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

7.5. Az esetlegesen felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye az Üzemeltető regisztrált székhelye.

7.6. A honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja az Üzemeltető vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett.

7.7. Tevékenységünkkel kapcsolatos esetleges panasz esetén az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-magyarországi Regionális Felügyelőség

Levélcím: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Tel: 328-0185, 459-4999

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Levélcím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Tel: 488-2000

Tájékoztatás a kellékszavatossági és jótállási jogról A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

7.8. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlenvagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítástvagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállításátvagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.9. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.10. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a kötelezett jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Módosítva: 2020.04.01.

Adatkezelési Szabályzat:

Jelen adatkezelési szabályzat célja, hogy a személyes adatok kezelésével érintett személyek és Munkavállalók tájékozódhassanak a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft., mint Szolgáltató és egyben Adatkezelő által alkalmazott adatkezelési elvekről, az adatkezelés jellegéről, céljáról és jogi alapjairól, az alkalmazott jogszabályi előírásokról és feltételekről, továbbá az adatok kezelésére és feldolgozására jogosult személyekről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslatról.

A Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelési tevékenysége megfelel a hatályos magyar- és uniós jogszabályok elvárásainak azzal, hogy a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. fenntartja a jogot a szabályzat bármikor történő módosítására, melyről megfelelő határidőben értesíti szolgáltatásai felhasználóit.

Az adatkezelő szervezet:

A Szolgáltató neve: Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft.

Székhelye és postai címe: 1188 Budapest, Stefánia u. 1. fsz. 2.

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 01-09-209456

Adószáma: 25340750-2-43

Honlapja: www.topoffice.hu

E-mail címe: info@topoffice.hu

Telefonszáma: +36 70 459 89 57

Panaszkezelés helye: 1188 Budapest, Stefánia u. 1. fsz. 2.

Panaszkezelés telefonszáma: +36 70 459 89 57

Panaszkezelés e-mail címe: info@topoffice.hu

Definíciók:

Adatállomány:

az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatkezelő:

az a természetes személy, vagy szervezet, aki az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja. Jelen szabályzat alapján az Adatkezelőre vonatkozó rendelkezéseket a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft.-re kell alkalmazni.

Adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokon az adatkezelő vagy az adatkezelő utasítására az adatfeldolgozó által végzett bármely művelet, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

Adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

Adatfeldolgozó:

az a természetes személy, vagy szervezet, aki az adatkezelő utasítása szerint a vele kötött szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatmegjelölés:

az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatmegsemmisítés:

az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás:

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás:

az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Automatizált adatállomány:

automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

EGT-állam:

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Érintett:

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy vagy szervezet;

Felhasználó:

az a természetes személy, vagy szervezet, aki az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi;

Gépi feldolgozás:

az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése műveletek összessége, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre:

Harmadik ország:

minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

Harmadik személy:

az érintettől, az adatfeldolgozótól és az adatkezelőtől különböző más természetes személy, vagy szervezet;

Hozzájárulás:

az Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Nyilvánosságra hozatal:

a személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Személyes adat:

az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Tiltakozás:

az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Az adatkezelés jogalapja:

Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. adatkezelési tevékenysége a szolgáltatást igénybe vevők önkéntes hozzájárulásán alapul.

(1) Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, továbbá, ha azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – alacsonyabb rendű jogszabály közérdeken alapuló célból elrendeli.

(2) Az adatkezelés jogalapja

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.);

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (PTK.)

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.).

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)

a Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.)

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.)

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (számviteli tv.)

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

a munkavállalók vonatkozásában a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 9. és 10. §-a

az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR)

95/46/EK Adatvédelmi irányelv

(3) Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes természetes személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

(4) A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelés célja:

(1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

(2) Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

(3) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

(4) A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

(5) Az Adatkezelő Szervezet szolgáltatásainak adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Az Adatkezelő Szervezet a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Online webshop szolgáltatás:

(1) Az adatkezelésre a Felhasználónak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely az Adatkezelő, mint Szolgáltató által üzemeltetett webshop szolgáltatás igénybevételhez szükséges. A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

(2) Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

(3) Az Adatkezelés célja a webshop szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a megrendelés, annak kiszolgálása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, továbbá a Felhasználó beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldésének, a számlakiállítás, a fizetés lebonyolítása, a Felhasználó nyilvántartásba vétele, mástól való megkülönböztetése.

(4) Kezelt adatok: a Felhasználó e-mail címe és a felhasználó által megadott kiszállítási cím, valamint a számla kiállításához megadott számlázási cím, az ügylet azonosító száma, kelte, a kiállított bizonylat tartalma, vevőkód, áfás számla esetén a jogszabályban meghatározott adatok.

(5) Az adatkezelés időtartama: 8 év.

(6) Bankkártyával történő fizetés esetén a tranzakció adatait – így a fizető azonosítóját, a fizetendő, illetve a megfizetett összegre vonatkozó adatokat, a fizetés időpontját, jóváírásának időpontját – az Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) kezeli. Az adatok továbbításának jogalapja: a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Regisztráció:

(1) Regisztráció során a jelszó megadásával a Felhasználónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait, melyek a későbbi szolgáltatás igénybevételek során felhasználásra, kezelésre kerülnek.

(2) A megadott felhasználói adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja.

(3) A Felhasználó döntése szerint megadható további adatok, – telefonszám, lakóhely, értesítési cím, születési hely és idő, a vásárolt termékkategória termék, a vásárlás időpontja, a Felhasználó által alkalmazott fizetési mód, a Felhasználó vásárlásainak tételösszege – nem kötelezőek, amennyiben azokat a Felhasználó megadta, a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket kell ezen adatokra is alkalmazni.

Cookie- használata:

(1) Az Adatkezelő a Felhasználó minél precízebb kiszolgálása érdekében a Felhasználó számítógépén „cookie”-t helyez el, melynek célja az adott oldal színvonalas működése. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató hozzáférjen.

(2) A Felhasználó a böngésző beállításával megakadályozhatja a cookie-k működését, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni a weboldal minden szolgáltatását használni.

Helymeghatározás

(1) Ha a Felhasználó okostelefonról, vagy tabletről használja a szolgáltatást, úgy az applikáció letöltésekor a program engedélyt kér a tartózkodási hely adatként történő használatára, melynek alkalmazásával az applikáció személyre szabott kereséseket kínálhat fel a Felhasználó részére. A tartózkodási hely adatként nem kerül rögzítésre, csak egy ügylet során elérhető, a tartózkodási hellyel összefüggő funkciók igénybevételét teszi lehetővé.

Automatikusan rögzített adatok

(1) A Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít és melyeket a rendszer külön nyilatkozat nélkül automatikusan naplóz. Ezekhez az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja az Adatkezelő internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme, a felhasználói szokások általános elemzése.

(2) A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokból az Adatkezelő felhasználói csoportokat képezhet és részükre célzott tartalmat, hirdetést jeleníthet meg.

(3) Az automatikusan rögzített adatok azok képződésétől a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszünteti, úgy ezt követően az automatikusan rögzített adatokból személye nem beazonosítható.

A Szolgáltató honlapja

(1) Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. által üzemeltetett webáruház html kódja a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft.-től független szerverről érkező és más, külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A szolgáltató szervere közvetlenül a Felhasználó számítógépével áll kapcsolatban, mely a rá történő kapcsolódás, a felhasználói böngészője folytán felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző adatai, operációs rendszer adatai, stb.) tárolhatnak.

(2) A https://www.topoffice.hu /weboldal webanalitikai adatainak független mérésére külső szerverek adatai alapján kerül sor. A webanalítikai elemzések a Google Analytics (adatkezelési tájékoztató: http://www.google.com/intl/hu/policies/) használatával készülnek.

A Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. az Internet közösségi funkcióinak elérése érdekében a facebook.com weboldal szolgáltatásait is igénybe veszi.

Statisztikai adatok:

Az adatokat az Adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, az érintett nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja.

Fotó- és videofelvétel készítése a Szolgáltató üzleteiben

(1) A Szolgáltató által üzemeltetett üzletekben az ügyfelekről fotó-, hang- és videófelvételek készülhetnek, mely felvételek célja az ügyfelek személyének, személyes adatainak, vagyontárgyainak és a Szolgáltató szolgáltatásainak, vagyontárgyainak, áruinak védelme, az esetleges konfliktusok ellenőrizhetősége.

(2) Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 4. §, 20.§., 65. §., az Mt. 9. §., 11., §., 42. §.,46., §.52.§, az Szv.tv. 28. §., 30. §., 31.§, valamint a 95/46/EK Adatvédelmi Irányelv.

(3) A kezelt adatok köre: az üzletbe belépő vevők cselekményének rögzítése azonosításra alkalmas állapotban.

(4) Az adatok kezelésének időtartama: 30 nap, amennyiben azonban valamely incidens feltárásához szükséges, az ügyben indult eljárás befejezésig tárolásra kerülnek az adatok.

(5) Egyebekben az Adatkezelőnem a munkahelyen alkalmazott elektronikus megfigyelő rendszer alapvető követelményeiről szóló szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

Telefonbeszélgetések rögzítése

(1) Az Adatkezelő a telefonbeszélgetések rögzítésére jogosult, azonban a rögzítést megelőzően a rögzítés tényét a másik féllel közölnie kell és csak abban az esetben rögzíthető a telefonbeszélgetés, ha ahhoz a másik fél kifejezetten, félreérthetetlenül hozzájárult.

(2) Az adatkezelés célja: a telefonon történő szerződéskötések, megrendelések utólagos visszakereshetősége, bizonyíthatósága.

(3) Az Adatkezelő köteles gondoskodni arról, hogy a rögzített telefonbeszélgetésekhez illetéktelenek ne férjenek hozzá.

(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(5) A kezelt adatok köre: az ügyfél és az Adatkezelő képviseletében egyeztetésre jogosult természetes személy telefonbeszélgetése, a beszélgetés dátuma és időpontja.

(6) Az adatkezelés időtartama: 5 év.

Egyéb adatkezelések

(1) E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor az Adatkezelő tájékoztatást kell, hogy adjon.

(2) A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

(3) Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett az elérhetőségi adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott elérhetőség kizárólag az ő elérhetősége, az Adatkezelő által a részére az általa megadott elérhetőségre küldött információkat csak ő, vagy az általa felhatalmazott személyek láthatják és tudhatják meg.

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelővel munkaviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban álló munkatársak, a termékek kiszállításában közreműködő szolgáltatók, futárszolgálat munkatársai (amennyiben a kiszállítást a vásárló kérte), valamint az Adatfeldolgozók.

Az adatok továbbítása

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes hozzájárulása esetén, a szolgáltatás teljesítése érdekében adhatja át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, illetve az adatok adatfeldolgozók részére történő átadásra.

A szolgáltatás igénybevételével az ügyfelek hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő az adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően a szolgáltatás teljesítésében közreműködőknek továbbítsa.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt és kezelt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Közreműködők:

A szolgáltatás teljesítése érdekében a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. más közreműködők szolgáltatását is igénybe veheti, melyről honlapján rendszeresen tájékoztatja a Felhasználókat.

A közreműködők a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft.-től kapják, nincs hozzáférésük a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. által tárolt személyes adatokhoz.

A közreműködők a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft.-től kapott adatokat marketing- és egyéb célokra nem használhatják fel. 

A szolgáltatás teljesítése érdekében a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. az alábbi közreműködők szolgáltatásait veszi igénybe:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhelye: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

cégjegyzékszáma: 13-09-111755

a cég honlapja: www.gls-group.eu

e-mail: info@gls-hungary.com

A GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. adatkezelési szabályzatának elérhetősége: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

A GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. a kiszállítással megrendelt áruk kiszállításához szükséges személyes adatokat kezeli a hatályos jogszabályi előírásoknak és saját szabályzatának megfelelően.

Justicia'93 Könyvelő és Adótanácsadó Kft.

székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 63/B. I. 2.

cégjegyzékszáma: 01-09-662229

e-mail: info@justicia93.hu

A Justicia'93 Könyvelő és Adótanácsadó Kft., mint a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. könyvelését végző személy a számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft-től kapott, a számlával kapcsolatos személyes adatokat a számlával kapcsolatos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Bohemiasoft s.r.o.

székhelye: Rudolfovská tř. 247/85 PSČ 37001 České Budějovice

cégjegyzékszáma: 28090403

honlap: www.eshop-gyorsan.hu

e-mail: info@eshop-gyorsan.hu

A Bohemiasoft s.r.o. kezeli a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. által üzemeltetett, a www.topoffice.hu weboldalon elérhető webáruházát, melyen keresztül hozzájuthat a felhasználók személyes adataihoz, melyeket a a webáruház kezelőjére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezel.

Online Comparison Shopping Kft.

székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

cégjegyzékszáma: 01-09-186759

honlap: arukereso.hu

e-mail: dpo@arukereso.hu

Az Online Comparison Shopping Kft. adatkezelési szabályzatának elérhetősége: https://www.arukereso.hu/static/adatvedelem.html

Az Online Comparison Shopping Kft-vel kötött szerződés értelmében a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. szolgáltatásai a www.arukereso.hu honlapon elérhetőek, valamint a Felhasználók a www.arukereso.hu weboldalon étékelhetik a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. szolgáltatásait.

A www.arukereso.huweboldalon keresztül a Felhasználók elérheti a www.topoffice.hu weboldalt és igénybe vehetik a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. szolgáltatásait. A felhasználók azon adatait, melyből a www.arukereso.hu szolgáltatás igénybevételével találtak rá a felhasználók a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. szolgáltatásaira, felek az elszámolás során használják, a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. által kezelt felhasználói személyes adatok nem kerülnek átadásra az Online Comparison Shopping Kft. részére.

Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban az Adatkezelő a lehető legnagyobb gondossággal jár el. Az informatikai biztonság területén az Adatkezelő a számára anyagi lehetőségeihez mérten elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza.

Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

 1. a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 2. b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 3. c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 4. d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 5. e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított legyen, változatlansága igazolható legyen, valamint a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató az adatkezelés során megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult, az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét, továbbá gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. Azonban az Internet köztudomásúlag – így a Felhasználók számára is ismert módon – nem százszázalékos biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Az Adatkezelő a beépített adatvédelem (Privacy by design) elve értelmében köteles gondoskodni arról, hogy az adatvédelem és az adatbiztonság a tervezéskor beépítésre kerüljön – pl. álnevesítés, titkosítás révén – az üzleti folyamatokba, műszaki termékekbe. Az alapértelmezett adatvédelem (Privacy by default) elve arra ad biztosítékot, hogy a szolgáltatás nyújtásához, termék igénybevételéhez minimálisan szükséges személyes adatot kezelik a vállalkozások.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrizhetősége céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a személyes adatok integritásának és bizalmas jellegének a sérülése, a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (pl. személyes adatokat tartalmazó informatikai eszköz elvesztése, informatikai rendszer megtámadása, téves e-mail küldés, stb.)

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, az álnevesítés engedély nélküli feloldását, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

(1) Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően köteles bejelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál;

(2) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről;

Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.

(1) Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

(2) Ha az adatkezelő az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor a bejelentés mellőzhető. (Pl. Az adatkezelő által rossz címre küldött levél, úgy érkezik vissza, hogy nem kerül felbontásra, azaz a személyes adatokhoz nem fért hozzá illetéktelen személy.)

Az érintettet nem kell az adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha 

az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták (különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat);

az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ebben az esetben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását (Pld. sajtóközlemény)

Ha az illetékes hatóság arra utasítja az adatkezelőt, hogy tájékoztassa az érintettet, az Adatkezelő köteles az adatvédelmi incidensről az érintettet igazolható módon tájékoztatni.

(1) Az Adatkezelő vállalja, hogy amennyiben arra jogszabály alapján köteles, az adatvédelmi incidenst a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére bejelenti, melynek elérhetőségei: honlap: naih.hu | székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. | telefonszám: 06-1-391-14-00 | e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. Amennyiben az adatvédelmi hatóság elérhetőségei változnak, azok a hatóság internetes honlapján közzétételre kerülnek.

(2) Az adatvédelmi incidensről szóló bejelentésben legalább

ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát

közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit

ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket

ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő

az adatbiztonsági intézkedéseket áttekinti (figyelemmel a beépített adatvédelem elvére is);

ha az adatkezelő adatvédelmi hatásvizsgálatot végez, akkor ki kell térni az esetleges incidensek kezelésére is;

belső szabályzatban rendezi az incidensek kezelésével kapcsolatos teendőket, felelősségi köröket (ez tartalmazhatja a hatóság felé történő bejelentéssel kapcsolatos tennivalókat és az érintettek tájékoztatásával kapcsolatos lépéseket is);

adatfeldolgozókkal kötött szerződéseket áttekinti abból a szempontból is, hogy az Adatkezelő haladéktalanul értesüljön az adatfeldolgozónál történt incidensről is;

incidensek belső nyilvántartási rendjét kialakítja, felülvizsgálja.

Az érintettek jogai az adatkezeléssel kapcsolatban:

A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igényt a regisztrált és az Adatkezelő által elektronikus úton azonosítható érintett a regisztrált e-mail címen, más érintett postai úton küldött teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, írásos nyilatkozattal közölheti érvényesen.

Személyes adataik kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az érintett regisztrált e-mail címéről küldik. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az Adatkezelő jelen szabályzatban megjelölt e-mail címére, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére küldött írásbeli nyilatkozattal kell eljuttatni az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő vállalja, hogy a kérelem részére történő kézbesítésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető módon, írásban tájékoztatást ad az érintettnek.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Avtv-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg, mely megtagadást írásban, a jogszabályi rendelkezésre hivatkozással köteles megindokolni. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

Az érintett kérheti személyes adatainak módosítását, törlését vagy zárolását.

(1) A személyes adatot törölni kell, ha

kezelése jogellenes;

az érintett a személyes adatok törlését kéri;

az adat téves és ez jogszerűen nem orvosolható,

az adatkezelés célja megszűnt, vagy azok tárolásának törvényi határideje lejárt, vagy

az adattörlést a bíróság vagy arra jogosult hatóság elrendelte.

(2) Amennyiben a személyes adat adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni, a személyes adatot az adatkezelés céljának megszűnésére, illetve a törvényi határidő lejártára tekintettel törölni nem kell.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

A személyes adat zárolására akkor kerül sor, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, vagy az érintett hozzájárulásán alapul.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő mely jogszabály alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a fenti bekezdés szerinti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

törvényben meghatározott egyéb esetben.

(1) Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

(2) Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 (1) Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, továbbá, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Infotv. 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az Adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett az Adatkezelőhöz fordulhat az adatkezelésével kapcsolatos kérdésekben. Az Adatkezelő elérhetőségeit jelen szabályzat rögzíti. Az Adatkezelő adataiban történő változást az Adatkezelő köteles az értintettek tudomására hozni.

Az érintett jogait az Adatvédelmi törvény, valamint a PTK rendelkezései szerint érvényesítheti. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek elérhetőségei:

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhelye: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

web: naih.hu

Záró rendelkezések

A Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. Adatkezelési Szabályzata 2018. június 1-én lép hatályba. Az Ügyfelek irányában jelen módosítás akkor érvényes és hatályos, ha azt a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. az ügyfelekkel a szokásos módon közli.

Adatkezelési tájékoztató
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT:

Jelen adatkezelési szabályzat célja, hogy a személyes adatok kezelésével érintett személyek és Munkavállalók tájékozódhassanak a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft., mint Szolgáltató és egyben Adatkezelő által alkalmazott adatkezelési elvekről, az adatkezelés jellegéről, céljáról és jogi alapjairól, az alkalmazott jogszabályi előírásokról és feltételekről, továbbá az adatok kezelésére és feldolgozására jogosult személyekről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslatról.

A Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelési tevékenysége megfelel a hatályos magyar- és uniós jogszabályok elvárásainak azzal, hogy a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. fenntartja a jogot a szabályzat bármikor történő módosítására, melyről megfelelő határidőben értesíti szolgáltatásai felhasználóit.

AZ ADATKEZELŐ SZERVEZET:

A Szolgáltató neve: Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft.

Székhelye és postai címe: 1188 Budapest, Stefánia u. 1. fsz. 2.

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 01-09-209456

Adószáma: 25340750-2-43

Honlapja: www.topoffice.hu

E-mail címe: info@topoffice.hu

Telefonszáma: +36 70 459 89 57

Panaszkezelés helye: 1188 Budapest, Stefánia u. 1. fsz. 2.

Panaszkezelés telefonszáma: +36 70 459 89 57

Panaszkezelés e-mail címe: info@topoffice.hu

DEFINÍCIÓK:

Adatállomány:

az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatkezelő:

az a természetes személy, vagy szervezet, aki az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja. Jelen szabályzat alapján az Adatkezelőre vonatkozó rendelkezéseket a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft.-re kell alkalmazni.

Adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokon az adatkezelő vagy az adatkezelő utasítására az adatfeldolgozó által végzett bármely művelet, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

Adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

Adatfeldolgozó:

az a természetes személy, vagy szervezet, aki az adatkezelő utasítása szerint a vele kötött szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatmegjelölés:

az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatmegsemmisítés:

az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás:

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás:

az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Automatizált adatállomány:

automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

EGT-állam:

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Érintett:

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy vagy szervezet;

Felhasználó:

az a természetes személy, vagy szervezet, aki az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi;

Gépi feldolgozás:

az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése műveletek összessége, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre:

Harmadik ország:

minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

Harmadik személy:

az érintettől, az adatfeldolgozótól és az adatkezelőtől különböző más természetes személy, vagy szervezet;

Hozzájárulás:

az Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Nyilvánosságra hozatal:

a személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Személyes adat:

az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Tiltakozás:

az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. adatkezelési tevékenysége a szolgáltatást igénybe vevők önkéntes hozzájárulásán alapul.

(1) Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, továbbá, ha azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – alacsonyabb rendű jogszabály közérdeken alapuló célból elrendeli.

(2) Az adatkezelés jogalapja

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.);

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (PTK.)

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.).

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)

a Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.)

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.)

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (számviteli tv.)

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

a munkavállalók vonatkozásában a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 9. és 10. §-a

az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR)

95/46/EK Adatvédelmi irányelv

(3) Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes természetes személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

(4) A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

(1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

(2) Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

(3) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

(4) A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

(5) Az Adatkezelő Szervezet szolgáltatásainak adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Az Adatkezelő Szervezet a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

ONLINE WEBSHOP SZOLGÁLTATÁS:

(1) Az adatkezelésre a Felhasználónak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely az Adatkezelő, mint Szolgáltató által üzemeltetett webshop szolgáltatás igénybevételhez szükséges. A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

(2) Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

(3) Az Adatkezelés célja a webshop szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a megrendelés, annak kiszolgálása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, továbbá a Felhasználó beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldésének, a számlakiállítás, a fizetés lebonyolítása, a Felhasználó nyilvántartásba vétele, mástól való megkülönböztetése.

(4) Kezelt adatok: a Felhasználó e-mail címe és a felhasználó által megadott kiszállítási cím, valamint a számla kiállításához megadott számlázási cím, az ügylet azonosító száma, kelte, a kiállított bizonylat tartalma, vevőkód, áfás számla esetén a jogszabályban meghatározott adatok.

(5) Az adatkezelés időtartama: 8 év.

(6) Bankkártyával történő fizetés esetén a tranzakció adatait – így a fizető azonosítóját, a fizetendő, illetve a megfizetett összegre vonatkozó adatokat, a fizetés időpontját, jóváírásának időpontját – az Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) kezeli. Az adatok továbbításának jogalapja: a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

REGISZTRÁCIÓ:

(1) Regisztráció során a jelszó megadásával a Felhasználónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait, melyek a későbbi szolgáltatás igénybevételek során felhasználásra, kezelésre kerülnek.

(2) A megadott felhasználói adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja.

(3) A Felhasználó döntése szerint megadható további adatok, – telefonszám, lakóhely, értesítési cím, születési hely és idő, a vásárolt termékkategória termék, a vásárlás időpontja, a Felhasználó által alkalmazott fizetési mód, a Felhasználó vásárlásainak tételösszege – nem kötelezőek, amennyiben azokat a Felhasználó megadta, a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket kell ezen adatokra is alkalmazni.

COOKIE- HASZNÁLATA:

(1) Az Adatkezelő a Felhasználó minél precízebb kiszolgálása érdekében a Felhasználó számítógépén „cookie”-t helyez el, melynek célja az adott oldal színvonalas működése. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató hozzáférjen.

(2) A Felhasználó a böngésző beállításával megakadályozhatja a cookie-k működését, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni a weboldal minden szolgáltatását használni.

Helymeghatározás

(1) Ha a Felhasználó okostelefonról, vagy tabletről használja a szolgáltatást, úgy az applikáció letöltésekor a program engedélyt kér a tartózkodási hely adatként történő használatára, melynek alkalmazásával az applikáció személyre szabott kereséseket kínálhat fel a Felhasználó részére. A tartózkodási hely adatként nem kerül rögzítésre, csak egy ügylet során elérhető, a tartózkodási hellyel összefüggő funkciók igénybevételét teszi lehetővé.

Automatikusan rögzített adatok

(1) A Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít és melyeket a rendszer külön nyilatkozat nélkül automatikusan naplóz. Ezekhez az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja az Adatkezelő internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme, a felhasználói szokások általános elemzése.

(2) A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokból az Adatkezelő felhasználói csoportokat képezhet és részükre célzott tartalmat, hirdetést jeleníthet meg.

(3) Az automatikusan rögzített adatok azok képződésétől a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszünteti, úgy ezt követően az automatikusan rögzített adatokból személye nem beazonosítható.

A Szolgáltató honlapja

(1) Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. által üzemeltetett webáruház html kódja a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft.-től független szerverről érkező és más, külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A szolgáltató szervere közvetlenül a Felhasználó számítógépével áll kapcsolatban, mely a rá történő kapcsolódás, a felhasználói böngészője folytán felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző adatai, operációs rendszer adatai, stb.) tárolhatnak.

(2) A https://www.topoffice.hu /weboldal webanalitikai adatainak független mérésére külső szerverek adatai alapján kerül sor. A webanalítikai elemzések a Google Analytics (adatkezelési tájékoztató: http://www.google.com/intl/hu/policies/) használatával készülnek.

A Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. az Internet közösségi funkcióinak elérése érdekében a facebook.com weboldal szolgáltatásait is igénybe veszi.

STATISZTIKAI ADATOK:

Az adatokat az Adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, az érintett nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja.

Fotó- és videofelvétel készítése a Szolgáltató üzleteiben

(1) A Szolgáltató által üzemeltetett üzletekben az ügyfelekről fotó-, hang- és videófelvételek készülhetnek, mely felvételek célja az ügyfelek személyének, személyes adatainak, vagyontárgyainak és a Szolgáltató szolgáltatásainak, vagyontárgyainak, áruinak védelme, az esetleges konfliktusok ellenőrizhetősége.

(2) Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 4. §, 20.§., 65. §., az Mt. 9. §., 11., §., 42. §.,46., §.52.§, az Szv.tv. 28. §., 30. §., 31.§, valamint a 95/46/EK Adatvédelmi Irányelv.

(3) A kezelt adatok köre: az üzletbe belépő vevők cselekményének rögzítése azonosításra alkalmas állapotban.

(4) Az adatok kezelésének időtartama: 30 nap, amennyiben azonban valamely incidens feltárásához szükséges, az ügyben indult eljárás befejezésig tárolásra kerülnek az adatok.

(5) Egyebekben az Adatkezelőnem a munkahelyen alkalmazott elektronikus megfigyelő rendszer alapvető követelményeiről szóló szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

Telefonbeszélgetések rögzítése

(1) Az Adatkezelő a telefonbeszélgetések rögzítésére jogosult, azonban a rögzítést megelőzően a rögzítés tényét a másik féllel közölnie kell és csak abban az esetben rögzíthető a telefonbeszélgetés, ha ahhoz a másik fél kifejezetten, félreérthetetlenül hozzájárult.

(2) Az adatkezelés célja: a telefonon történő szerződéskötések, megrendelések utólagos visszakereshetősége, bizonyíthatósága.

(3) Az Adatkezelő köteles gondoskodni arról, hogy a rögzített telefonbeszélgetésekhez illetéktelenek ne férjenek hozzá.

(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(5) A kezelt adatok köre: az ügyfél és az Adatkezelő képviseletében egyeztetésre jogosult természetes személy telefonbeszélgetése, a beszélgetés dátuma és időpontja.

(6) Az adatkezelés időtartama: 5 év.

Egyéb adatkezelések

(1) E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor az Adatkezelő tájékoztatást kell, hogy adjon.

(2) A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

(3) Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett az elérhetőségi adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott elérhetőség kizárólag az ő elérhetősége, az Adatkezelő által a részére az általa megadott elérhetőségre küldött információkat csak ő, vagy az általa felhatalmazott személyek láthatják és tudhatják meg.

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelővel munkaviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban álló munkatársak, a termékek kiszállításában közreműködő szolgáltatók, futárszolgálat munkatársai (amennyiben a kiszállítást a vásárló kérte), valamint az Adatfeldolgozók.

Az adatok továbbítása

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes hozzájárulása esetén, a szolgáltatás teljesítése érdekében adhatja át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, illetve az adatok adatfeldolgozók részére történő átadásra.

A szolgáltatás igénybevételével az ügyfelek hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő az adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően a szolgáltatás teljesítésében közreműködőknek továbbítsa.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt és kezelt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

KÖZREMŰKÖDŐK:

A szolgáltatás teljesítése érdekében a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. más közreműködők szolgáltatását is igénybe veheti, melyről honlapján rendszeresen tájékoztatja a Felhasználókat.

A közreműködők a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft.-től kapják, nincs hozzáférésük a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. által tárolt személyes adatokhoz.

A közreműködők a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft.-től kapott adatokat marketing- és egyéb célokra nem használhatják fel. 

A szolgáltatás teljesítése érdekében a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. az alábbi közreműködők szolgáltatásait veszi igénybe:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhelye: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

cégjegyzékszáma: 13-09-111755

a cég honlapja: www.gls-group.eu

e-mail: info@gls-hungary.com

A GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. adatkezelési szabályzatának elérhetősége: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

A GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. a kiszállítással megrendelt áruk kiszállításához szükséges személyes adatokat kezeli a hatályos jogszabályi előírásoknak és saját szabályzatának megfelelően.

Justicia'93 Könyvelő és Adótanácsadó Kft.

székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 63/B. I. 2.

cégjegyzékszáma: 01-09-662229

e-mail: info@justicia93.hu

A Justicia'93 Könyvelő és Adótanácsadó Kft., mint a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. könyvelését végző személy a számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft-től kapott, a számlával kapcsolatos személyes adatokat a számlával kapcsolatos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

UNAS Online Kft.
Székhelye: H-9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Adószáma: 14114113-2-08
Cégjegyzékszám: 08-09-015594
Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék Cégbírósága
Nyilvántartásba vétel dátuma: 2007.11.29.
E-mail: unas@unas.hu

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://unas.hu/adatkezelesi_tajekoztato

A UNAS Online Kft. kezeli a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. által üzemeltetett, a www.topoffice.hu weboldalon elérhető webáruházát, melyen keresztül hozzájuthat a felhasználók személyes adataihoz, melyeket a a webáruház kezelőjére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezel.

Online Comparison Shopping Kft.

székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

cégjegyzékszáma: 01-09-186759

honlap: arukereso.hu

e-mail: dpo@arukereso.hu

Az Online Comparison Shopping Kft. adatkezelési szabályzatának elérhetősége: https://www.arukereso.hu/static/adatvedelem.html

Az Online Comparison Shopping Kft-vel kötött szerződés értelmében a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. szolgáltatásai a www.arukereso.hu honlapon elérhetőek, valamint a Felhasználók a www.arukereso.hu weboldalon étékelhetik a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. szolgáltatásait.

A www.arukereso.huweboldalon keresztül a Felhasználók elérheti a www.topoffice.hu weboldalt és igénybe vehetik a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. szolgáltatásait. A felhasználók azon adatait, melyből a www.arukereso.hu szolgáltatás igénybevételével találtak rá a felhasználók a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. szolgáltatásaira, felek az elszámolás során használják, a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. által kezelt felhasználói személyes adatok nem kerülnek átadásra az Online Comparison Shopping Kft. részére.

Online Pénztárca

Az Online Pénztárcába jóváírt kuponokat a Vásárló az adott rendelés teljesítése után, mindig csak a következő vásárlások során használhatja fel, mint egy utólagosan kapott kedvezményt. A Vásárló a következő vásárláskor kizárólag a korábbi fiókadataival belépve (e-mail cím, titkos kód) 10.000 Forintonként 500 Ft értékű kupont válthat be.

Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság jogosult bármikor korlátozni A kuponok felhasználását, illetve a maximálisan összegyűjthető kuponok összeghatárát. Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaságnak jogában áll a már összegyűjtött kuponokat bármikor csökkenteni vagy megszüntetni, amiről az aktív felhasználók számára előzetes értesítést küld, amelyben tájékoztatást nyújt a csökkentésig vagy megszüntetésig gyűjtött, de még fel nem használt kuponok tekintetében.

A kuponok érvényességig az aktív partnereinknél felhasználhatók. Partnereink mindenkori elérhetősége a https://www.onlinepenztarca.hu oldalon megtekinthető.

A beváltás feltételei:

A kupon értékhatártól függetlenül felhasználható (10.000 Ft feletti végösszegű megrendelésekre).

A kupon készpénzre nem váltható át.

A kupon más kedvezménnyel, egyedi árral össze nem vonható.

A Vásárló megrendeléskor köteles jelezni a beváltási szándékát, más esetben a kupont sajnos nem tudjuk elfogadni. (Amennyiben online rendel, ezt a lehetőséget a rendszer automatikusan fel fogja ajánlani.)

Termék cseréje esetén az onlinePénztárcával való fizetés kizárólag a különbözetre vehető igénybe.

Az onlinePénztárcából való fizetés csak azon felhasználó számára lehetséges, aki aktív fiókkal rendelkezik az onlinePénztárcában.

Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban az Adatkezelő a lehető legnagyobb gondossággal jár el. Az informatikai biztonság területén az Adatkezelő a számára anyagi lehetőségeihez mérten elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza.

Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

 1. a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 2. b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 3. c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 4. d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 5. e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított legyen, változatlansága igazolható legyen, valamint a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató az adatkezelés során megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult, az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét, továbbá gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. Azonban az Internet köztudomásúlag – így a Felhasználók számára is ismert módon – nem százszázalékos biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Az Adatkezelő a beépített adatvédelem (Privacy by design) elve értelmében köteles gondoskodni arról, hogy az adatvédelem és az adatbiztonság a tervezéskor beépítésre kerüljön – pl. álnevesítés, titkosítás révén – az üzleti folyamatokba, műszaki termékekbe. Az alapértelmezett adatvédelem (Privacy by default) elve arra ad biztosítékot, hogy a szolgáltatás nyújtásához, termék igénybevételéhez minimálisan szükséges személyes adatot kezelik a vállalkozások.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrizhetősége céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a személyes adatok integritásának és bizalmas jellegének a sérülése, a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (pl. személyes adatokat tartalmazó informatikai eszköz elvesztése, informatikai rendszer megtámadása, téves e-mail küldés, stb.)

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, az álnevesítés engedély nélküli feloldását, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

(1) Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően köteles bejelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál;

(2) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről;

Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.

(1) Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

(2) Ha az adatkezelő az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor a bejelentés mellőzhető. (Pl. Az adatkezelő által rossz címre küldött levél, úgy érkezik vissza, hogy nem kerül felbontásra, azaz a személyes adatokhoz nem fért hozzá illetéktelen személy.)

Az érintettet nem kell az adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha 

az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták (különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat);

az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ebben az esetben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását (Pld. sajtóközlemény)

Ha az illetékes hatóság arra utasítja az adatkezelőt, hogy tájékoztassa az érintettet, az Adatkezelő köteles az adatvédelmi incidensről az érintettet igazolható módon tájékoztatni.

(1) Az Adatkezelő vállalja, hogy amennyiben arra jogszabály alapján köteles, az adatvédelmi incidenst a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére bejelenti, melynek elérhetőségei: honlap: naih.hu | székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. | telefonszám: 06-1-391-14-00 | e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. Amennyiben az adatvédelmi hatóság elérhetőségei változnak, azok a hatóság internetes honlapján közzétételre kerülnek.

(2) Az adatvédelmi incidensről szóló bejelentésben legalább

ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát

közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit

ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket

ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő

az adatbiztonsági intézkedéseket áttekinti (figyelemmel a beépített adatvédelem elvére is);

ha az adatkezelő adatvédelmi hatásvizsgálatot végez, akkor ki kell térni az esetleges incidensek kezelésére is;

belső szabályzatban rendezi az incidensek kezelésével kapcsolatos teendőket, felelősségi köröket (ez tartalmazhatja a hatóság felé történő bejelentéssel kapcsolatos tennivalókat és az érintettek tájékoztatásával kapcsolatos lépéseket is);

adatfeldolgozókkal kötött szerződéseket áttekinti abból a szempontból is, hogy az Adatkezelő haladéktalanul értesüljön az adatfeldolgozónál történt incidensről is;

incidensek belső nyilvántartási rendjét kialakítja, felülvizsgálja.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN:

A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igényt a regisztrált és az Adatkezelő által elektronikus úton azonosítható érintett a regisztrált e-mail címen, más érintett postai úton küldött teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, írásos nyilatkozattal közölheti érvényesen.

Személyes adataik kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az érintett regisztrált e-mail címéről küldik. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az Adatkezelő jelen szabályzatban megjelölt e-mail címére, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére küldött írásbeli nyilatkozattal kell eljuttatni az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő vállalja, hogy a kérelem részére történő kézbesítésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető módon, írásban tájékoztatást ad az érintettnek.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Avtv-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg, mely megtagadást írásban, a jogszabályi rendelkezésre hivatkozással köteles megindokolni. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

Az érintett kérheti személyes adatainak módosítását, törlését vagy zárolását.

(1) A személyes adatot törölni kell, ha

kezelése jogellenes;

az érintett a személyes adatok törlését kéri;

az adat téves és ez jogszerűen nem orvosolható,

az adatkezelés célja megszűnt, vagy azok tárolásának törvényi határideje lejárt, vagy

az adattörlést a bíróság vagy arra jogosult hatóság elrendelte.

(2) Amennyiben a személyes adat adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni, a személyes adatot az adatkezelés céljának megszűnésére, illetve a törvényi határidő lejártára tekintettel törölni nem kell.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

A személyes adat zárolására akkor kerül sor, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, vagy az érintett hozzájárulásán alapul.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő mely jogszabály alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a fenti bekezdés szerinti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

törvényben meghatározott egyéb esetben.

(1) Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

(2) Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 (1) Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, továbbá, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Infotv. 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az Adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett az Adatkezelőhöz fordulhat az adatkezelésével kapcsolatos kérdésekben. Az Adatkezelő elérhetőségeit jelen szabályzat rögzíti. Az Adatkezelő adataiban történő változást az Adatkezelő köteles az értintettek tudomására hozni.

Az érintett jogait az Adatvédelmi törvény, valamint a PTK rendelkezései szerint érvényesítheti. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek elérhetőségei:

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhelye: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

web: naih.hu

Záró rendelkezések

A Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. Adatkezelési Szabályzata 2018. június 1-én lép hatályba. Az Ügyfelek irányában jelen módosítás akkor érvényes és hatályos, ha azt a Bladeshop Kés és Outdoor Kis és Nagykereskedelmi Kft. az ügyfelekkel a szokásos módon közli.